TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi: Duyurular https://e-tamga.com/index.php/pub <p><em>TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi</em> göstergebilim çalışmalarını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası akademik bir yayındır. Göstergebilimin tüm geleneklerine açık olan dergi disiplinlerarası ve disiplinlerötesi yaklaşımlarla alana yenilik katan kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı özgün inceleme yazılarını yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergi </em>sosyal, kültürel, toplumsal ve doğal gösterge dizgelerinde anlamın üretiliş biçimleri, göstergeler arası ilişkileri ve göstergelerin dizge içi ve dizge dışı gösterge türleriyle iletişimleri üzerine betimleyici ve eleştirel araştırmalara odaklanmaktadır. <em>Dergi</em> Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde nitelikli ve özgün bilimsel makale ve kitap incelemeleri yayınlamaktadır.</p> <p><em>TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi</em> Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan hakemli, bilimsel, süreli, uluslararası ve açık erişimli bir dergidir. <em>Dergi</em>nin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, profesyoneller ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.</p> <p><em>Dergi</em> zaman zaman özel ilgi alanlarına ayrılmış Özel Sayılar da yayınlamaktadır.</p> tr-TR MAKALE ÇAĞRISI https://e-tamga.com/index.php/pub/announcement/view/9 <p>Değerli araştırmacılar;</p> <p>Ülkemizde ve dünyada göstergebilim çalışmalarını desteklemek amacıyla Türkiye Göstergebilim Çevresi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk uluslararası hakemli göstergebilim dergisinin yayın hayatına başlayacak olmasını heyecanını sizlerle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.</p> <p>TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, üç dilli (Türkçe, İngilizce ve Fransızca) ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanacak olan çevrimiçi bir dergi olarak tasarlanmıştır. Kültürel, toplumsal ve doğal gösterge dizgelerinde anlamın üretiliş biçimleri, göstergelerin dünya ve insan, insan ve dünyanın da göstergeler ile ilişkisine odaklanmıştır. Betimleyici, eleştirel alanlararası ve alanlarötesi çalışmaları dünyanın her yerinden okuyucu kitlesiyle buluşturmayı amaçlamaktadır.</p> <p>Dergimiz tüm dünyada etki alanı hızla artan 21. yüzyıl göstergebiliminin olanakları çerçevesinde yerleşik yöntem, teknik ve çözümleme araçlarının kullanıldığı yenilikçi araştırma çalışmalarına, kuramsal yazılara ve kitap değerlendirmelerine yer vermektedir. Dergi için günümüz toplumunun sorunlarına odaklanmış, sorunların çözümüne ve ihtiyaçlara cevap veren, göstergebilim ile ilişkilendirilmiş tüm disiplinlerden yazı kabul etmektedir.</p> <p>Dergimizin Haziran 2023’te yayınlanacak olan ilk sayısına katkılarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p><strong>TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi</strong></p> <p>Önemli Notlar:</p> <ol> <li>Haziran 2023 sayısına makale gönderimi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023’tür.</li> <li>Sadece dergi sistemi üzerinden gönderilen yazılar değerlendirmeye alınacaktır. (<a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/about/submissions">https://e-tamga.com/index.php/pub/about/submissions</a>).</li> <li>Tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda kabul edilen çalışmaların nihai yayım kararı dergi yayın kurulu kararına bağlıdır. Yoğunluk durumunda yayın kurulu, yayımlanması kabul edilen çalışmaları bir sonraki sayıda yayımlama hakkına sahiptir.</li> <li>Yazım kuralları için : <a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/writingrules">https://e-tamga.com/index.php/pub/writingrules</a></li> <li>Yayın politikası ve ilkeler için: <a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples">https://e-tamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples</a></li> <li>Detaylı bilgi için: <a href="http://www.e-tamga.com">e-tamga.com</a></li> </ol> TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi 2022-12-13 CALL FOR PAPER https://e-tamga.com/index.php/pub/announcement/view/8 <p>Dear researchers;</p> <p>We are proud and happy to share with you the excitement of its starting the publication life of Turkey's first international peer-reviewed semiotics journal, which was established by the Turkish Semiotics Circle (TGÇ) in order to support semiotic studies in our country and in the world.</p> <p>We designed TAMGA- Journal of Turkish Semiotic Studies as an open-access, trilingual (Turkish, English,h and French) online journal to be published twice a year (June and December). The journal focuses on the ways in which meaning is produced in social, cultural, communal, and natural sign systems, the relationship of signs with the world and people, and the relationship of people and the world with signs. The aim of the journal is to bring descriptive and critical interdisciplinary and transdisciplinary studies to readers from all over the world.</p> <p>Our journal includes innovative research studies, theoretical writings, and book reviews in which established methods, techniques, and analysis tools are used within the framework of the possibilities of 21st-century semiotics, whose influence is rapidly increasing all over the world. The journal accepts articles from all disciplines related to semiotics, focused on the problems of today's society, responding to the solution of problems and needs.</p> <p>We look forward to your contributions to the first issue of our magazine, which will be published in June 2023, and wish you success in your work.</p> <p>Yours sincerely,</p> <p><strong>TAMGA- Journal of Turkish Semiotic Studies</strong></p> <p>Important notes:</p> <ol> <li>The deadline for submitting articles to the issue of June 2023 is 30 April 2023.</li> <li>Only the articles sent through the journal system will be evaluated.</li> </ol> <p>(<a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/about/submissions">https://e-tamga.com/index.php/pub/about/submissions</a>).</p> <ol start="3"> <li>All studies go through a double-blind peer review process. The final publication decision of the accepted studies in line with the referee reports depends on the decision of the journal editorial board. In case of density, the editorial board has the right to publish the studies accepted for publication in the next issue.</li> <li>For writing rules: <a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/writingrules">https://e-tamga.com/index.php/pub/writingrules</a></li> <li>For publication policy and principles:</li> </ol> <p><a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples">https://e-tamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples</a></p> <ol start="6"> <li>For detailed information: <a href="http://www.e-tamga.com">e-tamga.com</a></li> </ol> TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi 2022-12-13 APPEL A CONTRIBUTIONS https://e-tamga.com/index.php/pub/announcement/view/5 <p>Chers Chercheurs ;</p> <p>Nous sommes fiers et heureux de partager avec vous l'enthousiasme que la première revue sémiotique internationale à comité de lecture de Turquie, qui a été créée par le Cercle sémiotique turc afin de soutenir les études sémiotiques dans notre pays et dans le monde, va commencer sa vie de publication.</p> <p>TAMGA-Journal des Recherches sémiotiques de la Turquie est conçu comme une revue en ligne trilingue (turc, anglais et français) en libre accès qui sera publiée deux fois par an (juin et décembre). Il se concentre sur les manières dont le sens est produit dans les systèmes de signes culturels, sociaux et naturels, la relation des signes avec le monde et les gens, et les gens et le monde avec les signes. Il vise à apporter des études descriptives, critiques, interdisciplinaires et transdisciplinaires aux lecteurs du monde entier.</p> <p>Notre revue comprend des études de recherche innovantes, des écrits théoriques et des critiques de livres dans lesquels des méthodes, des techniques et des outils d'analyse établis sont utilisés dans le cadre des possibilités de la sémiotique du XXIe siècle, dont l'influence s'accroît rapidement dans le monde entier. La revue accepte des articles de toutes les disciplines liées à la sémiotique, centrés sur les problèmes de la société actuelle, répondant à la solution des problèmes et des besoins.</p> <p>Nous attendons avec impatience vos contributions au premier numéro de notre magazine, qui sera publié en juin 2023, et vous souhaitons beaucoup de succès dans votre travail.</p> <p>Salutations,</p> <p><strong>TAMGA</strong><strong>- Journal des Recherches sémiotiques de la Turquie</strong></p> <p><strong>Notes importantes :</strong></p> <p>La date limite de soumission des articles pour le numéro du 1er juin 2023 est le 30 avril 2023.</p> <ol start="2"> <li>Seuls les articles envoyés via le système de revue seront évalués.</li> </ol> <p>(<a href="https://etamga.com/index.php/pub/about/submissions">https://etamga.com/index.php/pub/about/submissions</a>).</p> <ol start="3"> <li>Toutes les études passent par un processus d'examen par les pairs en double aveugle. La décision finale de publication des études acceptées conformément aux rapports des arbitres dépend de la décision du comité de rédaction de la revue. En cas de densité, le comité de rédaction a le droit de publier les études acceptées pour publication dans le prochain numéro.</li> <li>Pour les règles d'orthographe : <a href="https://etamga.com/index.php/pub/writingrules">https://etamga.com/index.php/pub/writingrules</a></li> <li>Pour la politique et les principes de publication :</li> </ol> <p><a href="https://etamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples">https://etamga.com/index.php/pub/ethicalprinciples</a></p> <ol start="6"> <li>Pour des informations détaillées : <a href="https://e-tamga.com/index.php/pub/management/settings/www.e-tamga.com">www.e-tamga.com</a></li> </ol> TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi 2022-12-12