Yazım Kuralları

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, göstergebilim çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulan uluslararası akademik bir yayındır. Göstergebilimin tüm geleneklerine açık olan dergi disiplinlerarası ve disiplinlerötesi yaklaşımlarla alana yenilik katan kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı özgün inceleme yazılarını yayınlamaktadır. Dergiye gönderilecek makalelerin özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da yayınlanması için gönderilmemiş olması gerekir. Dergide göstergebilim ile ilgili alana katkı sunabilecek ve göstergebilimin sorunlarını bilimsel ölçütlerle ele alıp çözüm önerileri ortaya konabilecek nitelikte olan makalelere yer verilir. Hakemli, bilimsel, süreli, uluslararası ve açık erişimli olan dergi, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) olmak üzere yılda iki sayı halinde yayımlanır. 

Yazım Dili

Dergide Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazılmış makaleler yayımlanır.

Yazım Kuralları

1. Başlık: Makale başlığı, içerikle uyumlu bir başlık olmalı, 12 kelimeyi geçmemeli, koyu ve küçük harflerle yazılmalıdır. İkinci ve/veya üçüncü dildeki başlıklar küçük harflerle ana başlığın altında yer almalıdır.

2. Yazar bilgileri: Yazar adı, başlığın altına yazılmalı. Kurum bilgisi, ülke, e-posta ve ORCID üyelik bilgileri yıldızlı bir dipnotla soyadına ilişkilendirilerek sayfanın altında verilmelidir.

3. Özet: Özet, yaklaşık 250 kelime ve makale metnini özetleyen nitelikte olmalıdır. Özette anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet metni MS Word programında Times New Roman ile 1 satır aralıkla ve 10 punto yazılmalıdır. Türkçe gönderilen makalelerde sırasıyla İngilizce ve Fransızca özetler; İngilizce gönderilen makalelerde Türkçe ve Fransızca özetler; Fransızca gönderilen makalelerde ise Türkçe ve İngilizce özetler ve 5’er adet olmak üzeri anahtar kelimeleri yer almalıdır.

4. Ana metin: Ana metin MS Word programında Times New Roman ile 11 punto tek satır aralığı, paragraf girintisiz ve önce 6 nk sonra 3 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. Makale metni tüm bölümler dâhil 4.000- 8.000 kelime arasında olmalıdır. Makalelerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yer almalı ve bu bölümler bilimsel bir yazının ölçütleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında verilmelidir.

5. Sayfa düzeni: Kâğıt Boyutu A4 Dikey; Üst Kenar Boşluk 1 cm; Alt Kenar Boşluk 1 cm; Sağ Kenar Boşluk 1 cm; Sol Kenar Boşluk 1 cm; Yazı Tipi Times News Roman; Yazı Tipi Stili Normal; Gövde Metin Boyutu 11 punto, 5 satırın üzerindeki alıntılar 10 punto; Dipnot Boyutu 10 punto; Paragraf Aralığı Önce 6 nk, sonra 3 nk; Satır Aralığı Tek (1) olmalıdır.

6. Yazım ve noktalama: Türkçe yazılan makalelerin yazım ve noktalamasında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

7. Çizge (Şekil) ve Çizelgeler (Tablo): Makalede çizgeler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Çizgelerde yer alan metinler Times New Roman yazı tipi ile 10 punto tek satır aralığında olmalıdır. Bunlara metin içinde (Çizge 1:) şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir çizge için uygun bir kısa tanım kullanılmalı ve tanım çizgenin altına numarasıyla birlikte orta hizalı yazılmalıdır; ayrıca çizge bir başka kaynaktan alındıysa kaynak bilgisine de yer verilmelidir.

Makalede çizelgeler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Çizelgelerde yer alan metinler Times New Roman yazı tipi ile 10 punto tek satır aralığında olmalıdır. Bunlara metin içinde (Çizelge 1:) şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir çizelge için uygun bir kısa tanım kullanılmalı ve tanım çizelgenin altına numarasıyla birlikte sağ hizalı yazılmalıdır; ayrıca çizelge bir başka kaynaktan alındıysa kaynak bilgisine de yer verilmelidir.

8. Kaynak gösterme: Kaynak gösteriminde dipnot kullanılmamalıdır. Kaynakçada sadece yazıda atıf yapılan kaynaklara yer verilmelidir. Kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Referans Sistemi

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, Amerikan Psikoloji Derneği tarafından oluşturulan APA 7.0 atıf sistemine göre makaleleri düzenlemektedir. Tüm çalışmaların bu formata göre hazırlanması gerekmektedir.

A. Tek yazarlı kitap: Kitap adı italik, ilk harfi büyük ve diğer harfleri küçük harflerle verilmelidir. Kitap adının başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. 

Kaynakçada: Günay, V. D. (2018). Bir yazınsal göstergebilim okuması: Kuyucaklı Yusuf. Papatya Bilim Yayınevi. (Sadece yayınevi verilmeli, yayın yeri belirtilmemelidir.)

Metinde içinde: Metin içinde kitaplar (Günay, 2018, s. 125) şeklinde verilmelidir.

B. İki yazarlı kitap: 

Kaynakçada: Greimas, A. J. & Courtés, J. (1982). Semiotics and language: an analytical dictionary (Daniel Patte, James Lee, Edward McMahon II, Gary Phillips, Michael Rengstorf Larry Crist, Çev.). Indiana University Press.

Metinde içinde: (Greimas & Courtés, 1982, s. 63)

& işareti 'and' veya 've' kelimeleri yerine kullanılmalıdır.

C. Kitapta bölüm:

Kaynakçada: Aktulum, M. (2022). Metinlerarasılık ve söylemşimcilik perspektifinde ötekilik. İçinde V. D. Günay & M. Kalelioğlu (Editörler), Ötekiler imparatorluğu: öteki’nin göstergebilimsel serüveni. Günce Yayınları. (ss. 36-52).

Metinde içinde: (Aktulum, 2022, s. 41)

D. Editörlü kitap:

Kaynakçada: Günay, V. D. & Kalelioğlu, M. (Eds.). (2022). Ötekiler imparatorluğu: öteki’nin göstergebilimsel serüveni. Günce Yayınları.

Metinde içinde: (Günay, 2022, s. 15)

E. Makale: Makalelerde makale adı küçük harflerle düz ancak dergi adı büyük harfle başlayarak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı numara parantez içinde düz olmalıdır. 

Kaynakçada: Kalelioğlu, M. (2021). Göstergebilim kuramının genel bir değerlendirmesi, Türkiye’deki yeri ve önemi. Söylem filoloji dergisi, 6(1), 189-200.

Metinde içinde: (Kalelioğlu, 2021, s. 193)

F. Çeviri eser:

Kaynakçada: Fontanille, J. (2006). The semiotics of discourse (Heidi Bostic, Çev.). Peter Lang.

Metinde içinde: (Fontanille, 2006, s. 74)

G. Tez:

Kaynakçada: Uzdu Yıldız, F. (2011). Göstergebilim kiplikleri açısından anlatı kişilerinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi].

Metinde içinde: (Uzdu Yıldız, 2011, s. 156)

H. Yazarı belli olmayan resmi, özel yayın, rapor vb.:

Kaynakçada: TDK. (2011). Güncel Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Metinde içinde: (TDK, 2011, s. 365)

I. İnternet kaynağı:

Kaynakçada: Günay, V. D. (2019, 10 Temmuz). Göstergebilim ve fotoğrafta anlam. Kontrast dergi. https://kontrastdergi.com/dogan-gunay-gostergebilim-ve-fotografta-anlam-50-sayi/

Metinde içinde: (Günay, 2019).

*APA 7 atıf sistemi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.