Bir Asya göstergebilim girişimini tanıtma


Özet Görüntüleme: 38 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

  • Ishida Hidetaka Tokyo Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11065047

Anahtar Kelimeler:

Asya göstergebilim girişimi, dijitalleşme, kültürel göstergebilim, dijital beşerî bilimler, sembolik biçimler

Özet

Bu makale, Asya Göstergebilim Girişimi kavramını tanıtarak onun çağdaş göstergebilim alanındaki önemini keşfeder. Batı ve Asya göstergebilimi arasındaki ayrımı inceleyen bir girişle başlayarak fazla soyut yorumlardan kaçınılması gerektiğini savunurken farklı göstergebilim geleneklerinin varlığını destekler. Tartışma, dijitalleşmenin yazı pratikleri üzerindeki etkisini ele alarak yazı sistemleri ile bilgisayar dilleri arasındaki karmaşık etkileşime ışık tutar. Kuzushiji tanıma ve ukiyo-e yüz veri setleri gibi örneklerle dijital teknolojinin antik kültürel eserlerin yorumlanmasını nasıl kolaylaştırdığını göstererek çeşitli kültürel bağlamlarda sembolik biçimlerin daha derin bir anlayışının yolunu açar.
Metodolojik olarak makale, dijital çağda göstergebilim alanındaki evirilen manzarayı gezinmek için felsefi iç görüler ve deneysel gözlemlere dayanır. Çağdaş göstergebilimse sembolik dönüşün nasıl gerçekleştiğini aydınlatarak teknolojik ilerlemelerin görsel dilbilgisi ve kültürel uygulamaların daha nüanslı bir analizine olanak tanıdığını gösterir. Ayrıca, bu bulguların dijital insanbilimleri alanı için olan etkilerini tartışarak, kültürel olgulara göstergebilimsel bir yaklaşımın gerekliliğini savunur.
Sonuçlar, kültürel analizde prakseolojik ve ekolojik bir yaklaşım benimsemenin gerekliliğini vurgular, geleneksel teorik çerçeveleri sorgular. Teori ile pratik arasındaki uçurumu kapatarak, göstergebilimsel alanda disiplinler arası araştırma ve iş birliği için yeni yollar önerir. Özellikle batı olmayan bağlamlarda kültürel mantıkların ve ajansların yeniden değerlendirilmesini teşvik ederken göstergebilimcilerin çağdaş kültür anlayışımızı geliştirmedeki rolünü vurgular.
Sonuç olarak makale, Asyalı göstergebilimciler arasında bilgi alışverişi ve bilimsel iş birliği platformu olarak Asya Göstergebilim Girişimi’nin kurulmasını önerir. Göstergebilimin küreselleşen dünyamızın karmaşıklıklarını çözmede kilit bir rol oynadığı bir gelecek hayal eder, kültürel çeşitliliğin ve göstergebilim uygulamaların daha derin bir takdirini teşvik eder. 

Referanslar

Auroux, S. (1994). La Révolution technologique de la grammatisation. Mardaga.

Center for Open Data in the Humanities (CODH). (2021). Kuzushiji Dataset. Retrieved June 29, 2023, from http://codh.rois.ac.jp/exhibition/kemco-2021/

Descola, P. (2015). Par-delà Nature et Culture. Gallimard.

Edeline, F., Klinkenberg, J. M., Minguet, P., & Mu, G. (1992). Traité du signe visuel : pour une rhétorique de l'image. Seuil.

Ingold, T. (2007). Lines: A Brief History. Routledge.

Ishida, H. (2020). The invention of Fujihata. In S. Zielinski & Ch. Merewether (Eds.). Art in the 21st Century: reflexions & Provocations. Osage. (pp. 52-63).

Ishida, H. (2022). Signs in Asia: An Invitation to Study. The 1st International Conference of Asian Semiotics Transdisciplinary Imagination of Cultural Studies. Organized by Center for Applied Cultural Sciences at Korea University, Seoul the Republic of Korea.

Peirce, C. S. (1903/1935). Harvard Lectures on Pragmatism: Lecture II. In CP 5.64. Harvard University Press.

Sengai, G. (18th century). Universe □ △ ○. Retrieved June 29, 2023, from http://idemitsu-museum.or.jp/collection/sengai/sengai/03.php

Takada, S. & Goto, M. (2012). Ekikyo「易経」, tome2, Iwanami Bunko(岩波文庫 下).

The Robotics Society of Japan (2005). Reproducing Human Dance Motions by a Biped Humanoid Robot. Retrieved June 29, 2023, from https://robogaku.jp/en/history/integration/I-2005-3.html

The SAT Daizōkyō Text Database Committee (SAT). (2018). SAT Daizokyo database. Retrieved June 29, 2023, from https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/master30.php?lang=en

Wilhelm, R. & Baynes, C. (1977). The I Ching or Book of Changes. Princeton University Press.

Wittgenstein, L. (1953/2001). Philosophical Investigations. Blackwell Publishing.

Yoshimura, F., & Saito, S. (2017). Generalized projection for yamato-e and. ukiyo-e with projection reference plane. Proceedings of the Computer Graphics International Conference. Retrieved from https://doi.org/10.1145/3095140.3095159

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Hidetaka, I. (2024). Bir Asya göstergebilim girişimini tanıtma. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 1–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.11065047